Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan EllenV.
1.2 Op alle betrekkingen tussen EllenV en de opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

2. BTW
Conform de belastingvoorschriften zijn de trainings en coachingsactiviteiten van EllenV belast met 21 % BTW.

3. Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag dient voorafgaand aan coach traject, training of retraite op de rekening van EllenV overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen. Na een eventuele aanmaning wordt het factuurbedrag verhoogd met de wettelijke rente en administratiekosten. Als het factuurbedrag na een tweede aanmaning niet  is voldaan dan wordt de vordering overgedragen naar een incassobureau.  Betalingsregelingen worden in onderling overleg vastgesteld.

4. Annulering
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en EllenV kan niet eenzijdig door één van beide partijen geannuleerd worden. In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de in de betreffende overeenkomst genoemde bedragen in rekening gebracht: Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 100% van het totale bedrag. Annulering c.q. uitstel van de 15e tot de 30e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 50% van het totale bedrag.  Annuleringen c.q. uitstel van 31 dagen of langer voorm van de eerste dag van de overeenkomst 50% van het totale bedrag. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de annulering schriftelijk bij EllenV is ontvangen geldt als annuleringsdatum.

5. Aanpassingen van de tarieven
De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast, tenzij anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.

6. Verblijfskosten
Nog niet van toepassing.

7. Eigendom
Alle materialen t.b.v. de (online) trainingen zijn (intellectueel) eigendom van EllenV en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van EllenV niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

8. Geheimhouding
Alle informatie, die uit de samenwerking tussen EllenV en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld door beide partijen.

9. Verplichting van de opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, (zoals verslagen, intakeformulieren) welke EllenV nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht tijdig ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verschijnt tijdig op de gemaakte afspraak, zoniet dan kan opdrachtgever geen aanspraak maken op de tijd die gepland  is voor de afspraak.  Gemaakte afspraken voor een consult dienen 48 uur voor de gemaakte afspraak te worden geannuleerd. Zoniet dan wordt de geplande afspraak in rekening gebracht.

10. Veranderingen van data en/of locatie
Indien door overmacht een opdracht niet op de geplande data of locatie kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd. EllenV zal in overleg met opdrachtgever nieuwe data of locatie bepalen. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

11. Afsluiting van de opdrachten

13. Aansprakelijkheid
EllenV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en/of geestelijk letsel opgelopen tijdens de training of coaching op trainings locatie.

Scroll naar top